Algemene service voorwaarden

1. BINDEND EFFECT. Dit is een bindende overeenkomst tussen u en Gentlesource (‘ons’, ‘wij’, ‘Bedrijf’). Door gebruik te maken van de internetsite op https://ervaringenwiki.nl (de ‘Site’), gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u deze gebruiksvoorwaarden op enig moment onaanvaardbaar vindt, moet u de site onmiddellijk verlaten en al het gebruik ervan staken.

2. PRIVACYBELEID. We respecteren uw privacy en geven u controle over de behandeling van uw persoonlijke gegevens. Een volledige verklaring van ons huidige privacybeleid vindt u door hier te klikken . Ons privacybeleid is door deze verwijzing uitdrukkelijk opgenomen in deze Overeenkomst.

3. TOEPASSELIJK RECHT. Deze gebruiksvoorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden beheerst door de wetten van Californië en de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar regels met betrekking tot wetsconflicten. Deze site is bedoeld voor gebruik door personen die zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika.

4. MINIMUMLEEFTIJD. U moet ten minste 18 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan deze site. U garandeert en garandeert dat u minimaal 18 jaar oud bent en juridisch gezien in staat bent deze Overeenkomst aan te gaan.

5. INSCHRIJVINGEN EN MAILINGS VOOR EBOOK. U heeft de mogelijkheid, maar is niet verplicht, om u aan te melden en een gratis eBook van ons te ontvangen. Als u dit doet, gaat u ermee akkoord verdere e-mails van commerciële aard van ons te ontvangen.

6. E-MAILCOMMUNICATIE. Wanneer u contact met ons opneemt, stemt u er uitdrukkelijk mee in en stemt u ermee in om e-mailreacties van ons te ontvangen. Deze e-mailcommunicatie kan commercieel of niet-commercieel van aard zijn. Niet-commerciële e-mails kunnen bevatten, maar zijn niet beperkt tot, administratieve problemen en aankondigingen van wijzigingen in deze voorwaarden, het privacybeleid of andere sitedocumentatie.

7. GEBRUIK VAN SOFTWARE. Het Bedrijf kan bepaalde software aan u beschikbaar stellen via de Site. Als u software downloadt van de Site, wordt de software, inclusief alle bestanden en afbeeldingen die zijn opgenomen in of gegenereerd door de software, en bijbehorende gegevens (gezamenlijk ‘Software’) geacht aan u in licentie te zijn gegeven door het Bedrijf, voor uw persoonlijke, niet-commerciële, alleen thuisgebruik. Het Bedrijf draagt de titel of de intellectuele eigendomsrechten op de Software niet over, en het Bedrijf behoudt het volledige eigendomsrecht op de Software evenals alle intellectuele eigendomsrechten daarop. U mag de Software niet verkopen, herdistribueren of reproduceren, noch mag u de Software decompileren, reverse-engineeren, demonteren of anderszins omzetten in een voor mensen waarneembare vorm. Alle handelsmerken en logo's zijn eigendom van het Bedrijf of zijn licentiegevers en u mag ze op geen enkele manier kopiëren of gebruiken.

8. GEBRUIKERSINHOUD. Door het plaatsen, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins distribueren van informatie of andere inhoud (‘Gebruikersinhoud’) naar de site, verleent u het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers een permanent , niet-exclusieve licentie om gebruikersinhoud te gebruiken in verband met de exploitatie van de internetbedrijven van het bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers, inclusief maar niet beperkt tot een recht om te kopiëren, distribueren, verzenden, Gebruikersinhoud publiekelijk weergeven, in het openbaar uitvoeren, reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw formatteren. U krijgt geen vergoeding voor Gebruikersinhoud. U stemt ermee in dat Bedrijf uw naam mag publiceren of anderszins bekendmaken in verband met uw Gebruikersinhoud. Door Gebruikersinhoud op de site te plaatsen, garandeert en verklaart u dat u eigenaar bent van de rechten op de Gebruikersinhoud of anderszins geautoriseerd bent om Gebruikersinhoud te plaatsen, distribueren, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins distribueren.

9. NALEVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSWETTEN. Bij het bezoeken van de site gaat u ermee akkoord de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de site is te allen tijde onderworpen aan en onderworpen aan wetten met betrekking tot auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom. U stemt ermee in om geen informatie of inhoud (gezamenlijk ‘Inhoud’) te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden in strijd met de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in zich te houden aan wetten met betrekking tot auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schendingen van relevante wetten en voor eventuele inbreuken op rechten van derden veroorzaakt door Inhoud die u verstrekt of verzendt, of die wordt verstrekt of verzonden met uw gebruikers-ID. De bewijslast dat enige inhoud geen wetten of rechten van derden schendt, ligt uitsluitend bij u. Alle Digital Millennium Copyright Act-zaken worden verwerkt in overeenstemming met ons DMCA-beleid, dat u kunt openen via de DMCA-link onderaan de pagina.

10. ONGESCHIKTE INHOUD. U stemt ermee in om geen Inhoud te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden die (a) lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend of bedreigend is; (b) gedrag aanmoedigt of aanmoedigt dat een strafbaar feit kan vormen, aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met toepasselijke lokale, staats-, nationale of buitenlandse wet- of regelgeving; (c) adverteert of anderszins om fondsen vraagt of een verzoek is voor goederen of diensten; of (d) medisch advies geeft aan andere gebruikers. Bedrijf behoudt zich het recht voor om uw ontvangst, verzending of andere distributie van dergelijk materiaal via de site te beëindigen en, indien van toepassing, dergelijk materiaal van zijn servers te verwijderen. Het bedrijf is van plan om volledig samen te werken met wetshandhavingsfunctionarissen of -instanties bij het onderzoek naar een schending van deze voorwaarden of van toepasselijke wetgeving.

11. NALEVING VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSWETTEN. Wanneer u de site bezoekt, stemt u ermee in de wet te gehoorzamen en de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de Site is te allen tijde onderworpen aan en onderworpen aan wetten met betrekking tot auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom. U stemt ermee in om geen informatie of inhoud (gezamenlijk ‘Inhoud’) te uploaden, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden in strijd met de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in zich te houden aan wetten met betrekking tot auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schendingen van relevante wetten en voor eventuele inbreuken op rechten van derden veroorzaakt door Inhoud die u verstrekt of verzendt, of die wordt verstrekt of verzonden met uw account. De bewijslast dat enige inhoud geen wetten of rechten van derden schendt, ligt uitsluitend bij u.

12. GEEN GARANTIES. WIJ WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES AF. WIJ MAKEN DE SITE BESCHIKBAAR ‘AS IS’ ZONDER ENIGE GARANTIE. U AANVAARDT HET RISICO VAN ENIGE EN ALLE SCHADE OF VERLIES DOOR HET GEBRUIK VAN OF DE ONVERMOGEN OM DE SITE OF DE DIENST TE GEBRUIKEN. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT DE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SITE OF DE SERVICE AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN OF DAT DE WERKING VAN DE SITE OF DE SERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.

13. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. ONZE AANSPRAKELIJKHEID AAN U IS BEPERKT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN ENIGE AARD (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WINSTVERLIES OF GEGEVENSVERLIES, ONGEACHT DE SCHADEVERGOEDING ) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE OF ANDERE MATERIALEN OF DIENSTEN DIE DOOR ONS AAN U GELEVERD WORDEN. Deze beperking is van toepassing ongeacht of de schade voortkomt uit contractbreuk, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie of vorm van actie.

14. AANGESLOTEN SITES. We hebben geen controle over en zijn niet aansprakelijk voor websites of materialen van derden. We werken samen met een aantal partners wiens internetsites aan de Site kunnen worden gekoppeld. Omdat we geen controle hebben over de inhoud en prestaties van deze partner- en gelieerde sites, geven we geen garanties over de nauwkeurigheid, actualiteit, inhoud of kwaliteit van de informatie die door dergelijke sites wordt verstrekt, en we aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor onbedoelde, aanstootgevende, onnauwkeurige , misleidende of onwettige inhoud die zich op die sites kan bevinden. Evenzo kunt u van tijd tot tijd in verband met uw gebruik van de Site toegang hebben tot inhoudsitems (inclusief, maar niet beperkt tot, websites) die eigendom zijn van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat we geen garanties geven over, en geen verantwoordelijkheid nemen voor, de nauwkeurigheid, actualiteit, inhoud of kwaliteit van deze inhoud van derden, en dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, deze gebruiksvoorwaarden uw gebruik van enige en alle inhoud van derden.

15. VERBODEN GEBRUIK. We leggen bepaalde beperkingen op aan uw toegestane gebruik van de Site. Het is verboden om beveiligingsfuncties van de Site te schenden of te proberen te schenden, inclusief maar niet beperkt tot (a) toegang tot inhoud of gegevens die niet voor u bedoeld zijn, of inloggen op een server of account waartoe u niet bevoegd bent; (b) proberen om de kwetsbaarheid van de Site, of een bijbehorend systeem of netwerk, te onderzoeken, scannen of testen, of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie; (c) het interfereren of proberen te interfereren met de service aan een gebruiker, host of netwerk, inclusief, maar niet beperkt tot, door middel van het verzenden van een virus naar de Site, overbelasting, ‘flooding’, ‘spamming’, ‘mail bombing’, ‘ crashen’ of het opzetten van een ‘DDOS’-aanval op de site; (d) het gebruik van de Site om ongevraagde e-mail te verzenden, inclusief, maar niet beperkt tot, promoties of advertenties voor producten of diensten; (e) het vervalsen van een TCP/IP-pakketheader of een deel van de headerinformatie in een e-mail of in een bericht dat gebruik maakt van de Site; of (f) het proberen te wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, demonteren of anderszins te verminderen of proberen te reduceren tot een voor mensen waarneembare vorm van de broncode die door ons wordt gebruikt bij het aanbieden van de Site. Elke schending van de systeem- of netwerkbeveiliging kan u onderwerpen aan burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

16. VRIJWARING. U stemt ermee in ons schadeloos te stellen voor bepaalde van uw handelingen en nalatigheden. U stemt ermee in het Bedrijf, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor alle vorderingen, verliezen, aansprakelijkheid, schade en/of kosten van derden (inclusief redelijke advocaatkosten en kosten) die voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de Site, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, of uw inbreuk, of inbreuk door een andere gebruiker van uw account, van enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, verlies, aansprakelijkheid of eis, en zullen u op uw kosten redelijke hulp bieden bij het verdedigen van een dergelijke claim, verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten.

17. AUTEURSRECHT. Alle inhoud van de Site of Dienst is: Copyright © 2021 Gentlesource

18. SCHEIDBAARHEID; VRIJSTELLING. Indien, om welke reden dan ook, een bevoegde rechtbank een bepaling of voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden onafdwingbaar acht, blijven alle andere voorwaarden onaangetast en volledig van kracht. Geen enkele verklaring van afstand van enige schending van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt een verklaring van afstand van enige eerdere, gelijktijdige of volgende schending van dezelfde of enige andere bepaling hiervan, en geen verklaring van afstand zal van kracht zijn tenzij schriftelijk gedaan en ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de afziende partij.

19. GEEN LICENTIE. Niets op de site mag worden opgevat als het verlenen van een licentie voor het gebruik van een van de handelsmerken, dienstmerken of logo's die eigendom zijn van ons of van een derde partij.

20. ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE VERENIGDE STATEN. De site wordt beheerd en beheerd door het bedrijf vanuit zijn kantoren in de staat Californië. Het domein van de website is geregistreerd in de Verenigde Staten en de site wordt gehost in de Verenigde Staten. De beoogde doelgroep voor deze site bestaat alleen uit personen in de Verenigde Staten. Het bedrijf verklaart niet dat enig materiaal of de diensten waartoe u toegang hebt gekregen, beschikbaar of geschikt zijn voor gebruik op andere locaties. Uw gebruik van of toegang tot de Site mag niet worden opgevat als het doelbewust gebruik maken van de voordelen of het voorrecht van het zakendoen in een andere staat of jurisdictie dan Californië en de Verenigde Staten.

21. WIJZIGINGEN. Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. Als het Bedrijf een dergelijke wijziging wil aanbrengen, waarvan wij bepalen dat deze naar eigen goeddunken materieel is, zullen we:

(a) u 15 dagen voordat de wijziging van kracht wordt, per e-mail op de hoogte stellen van de wijziging, en
(b) Publiceer op de homepage dat er een wijziging zal worden aangebracht.

Mocht een bevoegde rechtbank deze wijzigingsbepaling ongeldig verklaren, dan wordt deze wijzigingsclausule beëindigd als onderdeel van deze overeenkomst. Alle wijzigingen aan de voorwaarden zijn toekomstgericht.